Общи условия


Чрез използване на Онлайн магазин, собственост на “GKIROV",  ЕИК/UTR 5420850773, със седалище и адрес на управление гр. Лондон IG11 0NS район Баркинг, Ройкрафт авеню 117, Англия, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ Гено Киров.


Този Договор при общи условия  се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато пазаруват в Онлайн Магазина на  “GKIROV",  чрез уебсайта www.minimini.bg.


Изрично посочваме, че следва да ги прочетете внимателно, преди пускането на Вашата поръчка, и Ви съветваме да отпечатате копие за бъдеща справка.


Когато заявявате поръчката си за пазаруване в Онлайн магазина на “GKIROV", с подаването й Вие декларирате, че сте се съгласили и сте приели условията на този Договора, че сте направили декларациите на Потребителя, съдържащи се в този Договор, и че сте приели и сте се съгласили с Условия за ползване на сайта, собственост на “GKIROV", които условия са публикувани на този интернет сайт www.minimini.bg.


“GKIROV" си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя този Договор. В тези случаи, отношенията между Потребителят и “GKIROV" се уреждат съобразно Договора действащ към момента на подаване на поръчката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.


І. ДЕФИНИЦИИ

Авансово плащане” – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на “GKIROV", преди получаването на поръчаната стока/услуга

Дистанционна търговия” - Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговеца и Потребителя не са във физически контакт помежду си.

Доставка” – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалият ги потребител.

Наложен платеж” – начин на плащане, при който Потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга, в момента на доставката, като предава дължимата сумата на лицето-приносител.

PayPal” – електронна алтернатива на традиционните разплащания с чекове и банков превод, електронно разплащане чрез уеб сайт

Оферирани стоки/услуги” – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покука Уебсайта, посредством публикувани оферти.

Потребител” – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на този договор. Регистрацията е безплатна.

Търговец” – “GKIROV", в качеството си на вносител, продавач или на дистрибутор, на стоките пазарувани в Онлайн магазина

Търговски партньори” – Търговци с които “GKIROV"  е в дългосрочни търговски отношения


ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

1) Всеки Посетител, регистриран в Уебсайта на “GKIROV", може да се регистрира като купувач на оферираните в него, стоки/услуги.

2) Регистрацията е безплатна.

3) Условията за регистрация, дерегистрация и за ползване на сайта  са публикувани и са неразделна част от Общите условия, а именно: „Общи условия за ползване на сайта”.


ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

1) Настоящият Договор е за продажба на стоки /услуги, предлагани за продажба на Уебсайта на “GKIROV", в качеството му на вносител, продавач или на дистрибутор, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставката, чрез наложен платеж, банков път, PayPal, друг начин договорен между потребителя и представител на електронния магазин.

2 ) Потребителят има право да заяви за покупка, която и да било от стоката/услугите оферирани на Уебсайта, за времето през което, тази оферта е активна.

3 ) Офертите задължително съдържат информация за:


1. името и адреса на доставчика - “GKIROV",  ЕИК/UTR 5420850773, със седалище и адрес на управление гр. гр. Лондон IG11 0NS район Баркинг, Ройкрафт авеню 117, Англия

2. основните характеристики на стоките или услугите;

3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;

4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка.


Забележка:

За района на България доставката е безплатна за поръчки над 50 лева. За всички поръчки за района на България със стойност до 50 лева цената на доставката е 4.99 лева до адрес и 3.80 лева до офис на Еконт. Цената за доставки извън района на България до Румъния, Гърция, Унгария, Чехия, Словакия, Словения и Хърватска е 11.98 лева.


ІV. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1) “GKIROV" е в състояние за приема поръчки за доставка на стоки/услуги оферирани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен адрес в съответната Общинска администрация, “GKIROV" няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка. В този случай, предварително заплатените суми ще бъдат преведени обратно по банкова сметка, посочена от Потребителя.

2) За приетата поръчка, Потребителят получава съобщение на посочения от него е-мейл адрес в регистрационната форма. Полученото потвърждение е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от “GKIROV", и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.


V. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

1) Всички цени на оферираните стоки/услуги са с включеното ДДС.

2) Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина, може да се отнасят за всички Потребители или за всички стоки/услуги от един вид.

3) Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.


VІ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА, ОТКАЗ ОТ СКЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И РЕКЛАМАЦИИ

1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното.

2) При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

3) Рекламацията се предявява писмено, пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. Пловдив 4001 район р-н Западен, Копривките No 13, ет. 8, ап. 12 или по електронен път на e-mail адрес: service@minimini.bg

4) При предявяване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията.

5) Договорът се счита за изпълнен, с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.

6) Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора в 14-дневен  срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя (или приемане на стоките от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя при договора за продажба). В този случай Потребителят не дължи каквито и да е било обезщетения и неустойки.  Потребителят е длъжен в същия срок  да върне на Търговеца, на тук посочения адрес: гр. Пловдив 4001 район р-н Западен, Копривките No 13, ет. 8, ап. 12, получената стока/услуга освен ако не се касае за услуга използвана в момента на получаването й. За връщането на стоката в случаите на ал.6, се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията визирани в тази точка, както и за връщане на получените/получената от Потребителя стока/стоки, предмет на договора, по който Потребителя е упражнил правото си на отказ. Търговецът не поема задължението сам да прибере стоките при упражнено право на отказ. Потребителят е длъжен да заплати всички разноски, свързани с отказа на стока/стоки, включително и обратна разписка на приемо-предавателния протокол.

7) При упражнено от Потребителя право на отказ от договора, съгласно условията на ал.6, и при спазване на изискванията на чл.50 от Закона за защита на потребителите, Търговецът възстановява всички суми получени от Потребителя в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата на която Търговецът е уведомен за решението на потребителя да се откаже от Договора, съгласно чл.52 от Закона за защита на потребителите. Търговецът може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателства, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано. Връщането на стоките се установява с приемо-предавателен протокол съгласно чл.6 от Договора.

8) При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и в Уебсайта на “GKIROV", както и регистрацията на свързаните с него лица.

9) В случай на отказ от страна на Потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез куриер с наложен платеж, то Потребителят следва да заплати всички такси, начислени от куриера за доставка и връщане на съответната стока.

10) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.minimini.bg и Потребителя.

11) Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1) “GKIROV" си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор.

2) Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договора, или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

3) По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по специално тези на Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и Закона за електронната търговия.

4) Неразделна част от Договора е Приложение №7 към чл.47 ал.4 към Закона за защита на потребителите (информация относно упражняване правото на отказ от Договора), публикувано на сайта на Търговеца “GKIROV".


Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора


Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата на която Вие или трето лице, различно от Превозвача и посочено от вас сте влезли във владение на стоките.


За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.


(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).


За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.


IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите и/или да ни върнете обратно стоките на адрес:  гр. Пловдив 4001 район р-н Западен, Копривките No 13, ет. 8, ап. 12,  без неоправдано забавяне или във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичане на 14-дневния срок. Вие ще трябва да поемете преките разходи при връщане на стоката. Разходите се очаква да не надвишават приблизително 10 лева. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 (Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)


- До “GKIROV" , гр. Пловдив 4001 район р-н Западен, Копривките No 13, ет. 8, ап. 12

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес